Obchodné podmienky IGM nástroje a stroje s. r. o.


 

Obchodné podmienky pre spotrebiteľov

1. Úvod - definícia pojmov

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.
Tieto obchodné podmienky pre spotrebiteľov upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou medzi spoločnosťou IGM nástroje a stroje s.r.o., sídlom Ke Kopanině 560, Tuchoměřice Praha-západ, registrovaná v Českej republike na Mestskom súdu v Prahe pod číslom C/50931, IČ 25114727, ďalej len „predávajúci“, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Kupujúcim sú v tomto prípade osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej a verejnoprávne inštitúcie a organizácie, ktoré vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ďalej len  „kupujúci“.

Predmetom kúpy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej len „tovar“).

Tieto obchodné podmienky vylučujú použitie všetkých iných vzorových podmienok, na ktoré mohlo byť odkázané v akýchkoľvek oznámeniach alebo predchádzajúcich rokovaniach zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy.


2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu môže kupujúci osobne v predajných centrách, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom internetového obchodu. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci ľubovoľne pred odoslaním upravovať či meniť priamo na webových stránkach po prihlásení do svojho profilu.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatím objednávky sa rozumie odovzdanie (pri uzatvorení kúpnej zmluvy v predajných centrách) alebo zaslanie potvrdenia «Potvrdenie objednávky», ktoré je zasielané okamžite predávajúcim na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho. Potvrdenie objednávky je zmluvou a je možné ju meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná a kupujúcemu k nej bude na požiadanie umožnený prístup, v prípade nákupu na internetovom obchode k nej má prístup vo svojom profile.

V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola predtým potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho alebo sa jedná o tovar objednaný na zákazku pre kupujúceho.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k plneniu objednávky (t. j. Určenie spôsobu dodania, identifikačné údaje kupujúceho podľa preukazu totožnosti, doručovacia adresa, fakturačné údaje).

Obchodovať a uzatvárať kúpnu zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé. Neplnoletí môžu uzatvárať kúpnu zmluvu len v rozsahu ich spôsobilosti. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty, môžu za neplnoletých uzatvoriť iba ich zákonní zástupcovia.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných a dátových služieb používaných objednávateľom. Predávajúci si vyhradzuje právo oslovovať kupujúcich v rámci marketingových prieskumov.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane záručných podmienok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky a záručné podmienky sú viditeľne umiestnené v sídle a predajných centrách predávajúceho, na jeho webových stránkach www.igm.sk a jeho jazykových mutáciách. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a tiež ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, je chybne uvedená cena alebo kupujúci je v omeškaní s platbou. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. Darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie sú predmetom kúpnej zmluvy.

 

3. Cenníky a ceny tovaru

Ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, s daňou z pridanej hodnoty a nezahŕňajú náklady a poplatky za balenie, poistenie a dopravu prepravcom podľa Vášho výberu.

Pri objednaní platí aktuálna cena zverejnená na internete v okamihu objednania. Pri telefonickom objednaní platí cena oznámená operátorom. V pochybnostiach sa použije cena podľa aktuálnej ponuky na internete.

Predávajúci si vyhradzuje právo kategorizácie kupujúcich, ktorí sa zaregistrujú u predávajúceho ako registrovaní zákazníci. Títo kupujúci nakupujú vybrané položky za ešte výhodnejšie ceny po prihlásení sa pod ich prihlasovacím emailom a zadaním svojho hesla.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny na internete a / alebo v katalógu bez upozornenia. Ak už došlo k uzavretiu zmluvy, potom na základe jednostranného písomného oznámenia Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci so zvýšením ceny nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky ponuky sú platné dva týždne od vydania alebo do vyčerpania zásob. U objednávok k neskoršiemu dátumu a / alebo opakovaných objednávok nemožno požadovať skôr uvádzané ceny.


4. Dodanie tovaru

Tovar, ktorý je voľný na sklade, je po potvrdení objednávky zarezervovaný a pripravený do 1-5 pracovných dní na odoslanie kupujúcemu alebo na vyzdvihnutie v predajných centrách predávajúceho. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je uvedený orientačný dodací termín. V prípade, že nie je dodací termín v okamihu potvrdenia objednávky známy má sa za to, že tovar bude dodaný najneskôr do 4 týždňov.
Dodací termín uvádzaný v ponuke či v Zmluve je iba orientačný a predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté z dôvodu meškania dodania oproti predpokladanej dobe dodania.

Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, keď kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak tak neurobí, zvolí predávajúci spôsob dopravy sám. Tovar je podľa svojho charakteru možno dodať prepravnou balíkovou alebo paletovú službou na adresu kupujúceho alebo je možné tovar vyzdvihnúť osobne v predajných centrách predávajúceho. Aktuálne ceny za prepravu tovaru prepravnou balíkovou alebo paletovú službou sú uvedené v sekcii O nákupe/Doprava na webových stránkach predávajúceho.

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúcemu vystavený daňový alebo dodací doklad. Na žiadosť kupujúceho je tovar predvedený a následne je táto skutočnosť zaznamenaná na daňovom alebo dodacom doklade.

Pri dodaní tovaru prepravnou službou platí, že sú zásielky realizované len vo všedný deň. Pri objednávkach uskutočnených v sobotu, nedeľu, alebo v štátny sviatok, bude tovar odoslaný prvý nasledujúci pracovný deň. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, kedy použité ochranné obaly, resp. ich potlač či popis nemusí korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikovaný štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o predávajúcom ako odosielateľovi.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktorý je zjavne poškodený, alebo je poškodený prepravný obal takým spôsobom, že vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, keď je na obale vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Pokiaľ bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu tovaru vplyv na jeho obsah, je kupujúcim povinný s prepravcom pri dodaní tovaru spísať protokol o poškodení zásielky, alebo túto vadu vhodným spôsobom zdokumentovať. V prípade, že kupujúci po doručení tovaru a jeho vybalení zistí fyzické poškodenie tovaru, ktorý môže byť poškodený pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu najlepšie do 24 hodín, najneskôr však do 3 pracovných dní predávajúcemu, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe a vybavení reklamácie u prepravcu.

Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet kúpy včas a ak výslovne alebo mlčky odmietne prevziať predmet kúpy aj po stanovení primeranej dodatočnej lehoty, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody. To isté platí pre oneskorenú úhradu dohodnutej konečnej sumy.
Vlastnícke právo k obalom prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy a s ním aj všetky povinnosti vyplývajúce sa zákona o obaloch.

S ohľadom na predchádzanie prípadným problémom spojených s neskoršou reklamáciou stavu dodávky odporúčame kupujúcemu prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia s výnimkou prípadov, keď tovar bol predvedený na predajnom centre a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v okamihu prevzatia v zhode s kúpnou zmluvou.

Dodanie tovaru kupujúcemu je uskutočnené jeho prevzatím od prepravcu. Pri osobnom vyzdvihnutí je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v mieste dodania u predávajúceho. To isté platí aj pre vyzdvihnutie tovaru zmluvným prepravcom kupujúceho. Kupujúci v tomto prípade oznámi predávajúcemu identifikačné údaje prepravcu.

Nebezpečenstvo škody na tovare a s tým súvisiaca všetka zodpovednosť voči tretím osobám prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo okamihom dodania tovaru, a to tým okamihom, ktorý nastane neskôr. Kým je tovar vo vlastníctve predávajúceho, tento sa môže v dôsledku nesplnenia povinnosti kupujúceho znovu chopiť držby tovaru. Kým vlastníctvo neprejde na kupujúceho, je kupujúci povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje náklady opatrovať, akoby bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijako nakladať ani ho užívať alebo doň zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa predávajúci z akéhokoľvek dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru.


5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu za dodávaný tovar je možné, podľa voľby kupujúceho, zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v predajnom centre predávajúceho, na dobierku alebo platobnou kartou (môže sa líšiť podľa krajín) pri zaslaní tovaru prepravcom, alebo bezhotovostným prevodom vopred na základe zálohovej (proforma) faktúry, ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu na základe žiadosti kupujúceho. Iné spôsoby platobných podmienok je možné dohodnúť individuálne a to iba písomnou formou. Aktuálne možnosti spôsobov platby a prípadné poplatky sú uvedené v sekcii O nákupe/Platba na webových stránkach predávajúceho.

Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená až pripísaním celej kúpnej ceny (popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet predávajúceho.
Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby stanovenej Národnou bankou zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

Za každú zaslanú upomienku môže byť účtovaný administratívny poplatok 6.40 € bez DPH (8.00 € s DPH). V prípade riešenia záväzku právnou cestou bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 192.30 € bez DPH (230.80 € s DPH).

Ak kupujúci objedná tovar, ktorý je vyrobený podľa priania kupujúceho, neštandardné množstvo (líši sa u každého produktu s ohľadom na jeho povahu), tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, môže predávajúci kupujúceho požiadať o úhradu zálohy vo vopred dohodnutej výške aj napriek tomu, že kupujúcemu internetový obchod predávajúceho umožnil úhradu na dobierku alebo platbu kartou. Kupujúci má v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je kupujúcim zaplatená záloha na kúpnu cenu tovaru dodávaného na zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim na základe vyššej moci alebo výlučne z dôvodu na strane predávajúceho.

V prípade omeškania prislúcha predávajúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov na vymáhanie dlžnej sumy voči kupujúcemu.


6. Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný bezodkladne prehliadnuť a skontrolovať tovar a bez zbytočného odkladu písomne a konkrétne reklamovať prípadné vady predávajúcemu a prestať tovar užívať. Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Predávajúci je však oprávnený odmietnuť druh zvoleného náhradného plnenia, ak je toto možné len s neprimeranými nákladmi a je k dispozícii iný druh dodatočného plnenia bez podstatnej ujmy pre kupujúceho. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, či ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. Na odstránenie vád je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu; v opačnom prípade zanikajú nároky z chýb akéhokoľvek druhu. Ak sa počas lehoty na odstránenie vád, určenej primerane na všetky okolnosti, nepodarí poskytnúť nápravu plnenia, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať zníženie kúpnej ceny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide len o nepatrné vady.

Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny alebo vrátenia tovaru nesie kupujúci. Výslovne sa dojednáva, že pre prípad vád veci kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru k a od predávajúceho. Predávajúci nie je zodpovedný aj za ušlý zisk kupujúceho, ako ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu zákonnú zodpovednosť za vady v dĺžke 24 mesiacov odo dňa vystavenia predajného dokladu. Podmienky tejto záruky sú uvedené v Záručných podmienkach.

Kupujúci je povinný prísne dodržiavať návody na obsluhu dodávané spolu s tovarom. V prípade nedodržania návodu na obsluhu nevzniká zodpovednosť predávajúceho. Dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy, ktorý je predávajúci povinný zabezpečiť, vyplývajú výhradne zo zmluvných dojednaní s kupujúcim nie z vychvaľovania predmetu kúpy, reklamy, prospektov a pod.


7. Nárok predávajúceho na náhradu za užívanie

Ak odstúpi od zmluvy predávajúci z dôvodu ležiaceho na strane kupujúceho, je kupujúci vedľa náhrady skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru povinný poskytnúť predávajúcemu náhradu za používanie tovaru, určenú podľa jeho opotrebenia. Náhrada za užívanie sa dojednáva vo výške 0,5 % kúpnej ceny za každý začatý kalendárny deň od dodania tovaru kupujúcemu do prevzatia tovaru predávajúcim.


8. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov predávajúceho voči kupujúcimi je okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti vylúčená.


9. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar vrátane všetkých súvisiacich pohľadávok predávajúceho vo vlastníctve predávajúceho.

V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny postúpi kupujúci svoje pohľadávky za dlžníkom predávajúcemu vo výške svojich záväzkov voči predávajúcemu. Kupujúci je povinný predávajúcemu písomne potvrdiť postúpení pohľadávok.

Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci oprávnený držať a používať tovar.


10. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, ďalej v prípade, že predávajúci po potvrdení objednávky dodatočne zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať vady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

Bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci uviedol nesprávne údaje o svojej bonite, zastaví svoje platby alebo čiastkové platby, je proti nemu podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo sa hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nemožno od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby bol zmluvou viazaný.

Ak kupujúci uzavrel zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, môže bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. K realizácii práva odstúpenia od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach predávajúceho. Na internetových stránkach je umiestnené tiež poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy. Po vyplnení a odoslaní vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu jeho prijatie.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru hradí pri uplatnení práva na odstúpenie kupujúci. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru, hradí náklady na vrátenie predávajúci.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy z dôvodu ležiaceho na strane predávajúceho, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že ich predávajúcemu odoslal.
Právo na odstúpenie neexistuje u dodávok tovaru, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie kupujúceho, alebo ktoré na základe ich vlastností nie je možné zaslať späť.


11. Príslušný súd a rozhodné právo

Zmluvné strany dojednávajú výlučnú právomoc českých súdov. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi českým právnym poriadkom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva proti pohľadávke predávajúceho. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia českými právnymi predpismi.

Užitie Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa vylučuje.


12. Sťažnosti a záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy predaj@igm.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcich sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len «údaje») sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom, t. j. Údaje uvedené v objednávke, môže spracovávať pre marketingové a obchodné účely a za týmto ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistenie marketingových akcií, toto všetko pri rešpektovaní platných predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas kupujúceho môže byť kedykoľvek odvolaný. Podrobnosti týkajúce sa tejto problematiky sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku a v jazykových mutáciách internetového obchodu. Všetky preklady do cudzích jazykov sú iba orientačné a v prípade nesúladu medzi slovenským znením a prekladom má prednosť znenie v českom jazyku okrem vyššie a meny administratívnych poplatkov.


13. Ochranné známky, patenty a duševné vlastníctvo

Kupujúci výslovne uznáva a berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy a jej následnou realizáciou nezískava (nevznikajú mu) žiadne práva k akémukoľvek patentu, ochrannej známke, obchodnému menu (firme), logu ani akémukoľvek inému predmetu duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré predávajúci vlastní alebo užíva, alebo ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý je predmetom kúpy.

Predávajúci si vyhradzuje všetky práva na všetko duševné vlastníctvo, vrátane textov, obrázkov, ilustrácií, ochranných známok, grafiky a zariadenia na jeho webových stránkach a v katalógoch a všetky korešpondencie, ktoré od predávajúceho kupujúci obdrží. Tie sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami a sú vo vlastníctve predávajúceho alebo jeho dodávateľov.

Akákoľvek korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim je osobná a dôverná a musí sa s ňou takto nakladať. To znamená, že nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu uverejnená ani distribuovaná v plnom rozsahu, čiastočne alebo v súhrnnej podobe.

Kupujúci sa zaväzuje nečiniť alebo nedovoliť, aby bolo konané čokoľvek, čo by mohlo byť akýmkoľvek spôsobom na ujmu dobrej povesti predávajúceho alebo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na práva, platnosť alebo hodnotu predmetov duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré predávajúci vlastní alebo užíva, alebo ktoré sa vzťahujú k tovaru, ktorý je predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy.


14. Ostatné

Zmeny a doplnky týchto Obchodných podmienok musia mať k svojej účinnosti písomnú formu. Od požiadavky písomnej formy možno upustiť taktiež iba písomne.

Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti vrátane tých, ktoré vyplývajú z týchto obchodných podmienok, na autorizovaného zmluvného predajcu a vyviazať sa tak zo svojich povinností. V súvislosti s týmto prevodom sa mení aj miesto plnenia na sídlo zmluvného predajcu. Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti okamžite informovaný.

Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení nespôsobuje neúčinnosť či neplatnosť ostatných ustanovení.
Kupujúci výslovne prehlasuje, že sa dôkladne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a záručnými podmienkami, a že im rozumie.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 6. 2021 a v plnom rozsahu rušia obchodné podmienky predchádzajúce.

Aktuálne obchodné podmienky pre spotrebiteľov si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

 


Obchodné podmienky pre podnikateľov

1. Úvod - definícia pojmov

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

Tieto obchodné podmienky pre podnikateľov upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou medzi spoločnosťou IGM nástroje a stroje s.r.o., sídlom Ke Kopanině 560, Tuchoměřice Praha-západ, registrovaná v Českej republike na Mestskom súde v Prahe pod číslom C/50931, IČ 25114727ďalej len „predávajúci“, na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Kupujúcim sú v tomto prípade osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej a verejnoprávne inštitúcie a organizácie, ktoré vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, ďalej len „kupujúci“.

Predmetom kúpy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej len „tovar“).

Tieto obchodné podmienky vylučujú použitie všetkých iných vzorových podmienok, na ktoré mohlo byť odkázané v akýchkoľvek oznámeniach alebo predchádzajúcich rokovaniach zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy


2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu môže kupujúci osobne v predajných centrách, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom internetového obchodu. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci ľubovoľne pred odoslaním upravovať či meniť priamo na webových stránkach po prihlásení do svojho profilu.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky je zmluvou a je možné ju meniť alebo rušiť len písomne na základe dohody strán.

V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola predtým potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe strany okamihom potvrdenia zmeny predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho alebo sa jedná o tovar objednaný na zákazku pre kupujúceho. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim už potvrdenej predávajúcim, a to aj po vyššie spomínané dôvodné neakceptovania zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcim požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške až 15 % z ceny tovaru podľa toho v akej fáze spracovania objednávky sa objednávka nachádza. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadne vzniknutej škody.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje k plneniu objednávky t. j. určenie spôsobu dodania, identifikačné údaje kupujúceho podľa preukazu totožnosti alebo podľa jeho výpisu z registra, doručovacia adresa, fakturačné údaje, identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo DIČ pokiaľ je platcom DPH.

V prípade vývozu z Českej republiky do iných štátov E.U. môže zahraničný kupujúci, ktorý je registrovaný na platenie dane z pridanej hodnoty a v systéme Intrastat, požiadať predávajúceho písomnou formou o možnosť dodávok s nulovým % DPH. Po kladnom overení registračného čísla, môže predávajúci potvrdiť objednávku s 0 % DPH zahraničnému kupujúcemu.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane záručných podmienok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky a záručné podmienky sú viditeľne umiestnené v sídle a predajných centrách predávajúceho, na jeho webových stránkach www.igm.sk a jeho jazykových mutáciách. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a tiež ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, je chybne uvedená cena alebo kupujúci je v omeškaní s platbou. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. Darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie sú predmetom kúpnej zmluvy

 

3. Cenníky a ceny tovaru

Ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, s daňou z pridanej hodnoty a nezahŕňajú náklady a poplatky za balenie, poistenie a dopravu prepravcom podľa Vášho výberu.

Pri objednaní platí aktuálna cena zverejnená na internete v okamih objednania. Pri telefonickom objednaní platí cena oznámená operátorom. V pochybnostiach sa použije cena podľa aktuálnej ponuky na internete.

Predávajúci si vyhradzuje právo kategorizácie kupujúcich, ktorí sa zaregistrujú u predávajúceho ako registrovaní zákazníci. Títo kupujúci nakupujú vybrané položky za ešte výhodnejšie ceny, po prihlásení sa pod ich prihlasovacím emailom a zadaním svojho hesla.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny na internete a / alebo v katalógu bez upozornenia. Ak už došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, potom na základe jednostranného písomného oznámenia kupujúcemu. V prípade, že kupujúci sa zvýšením ceny nesúhlasí, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky ponuky sú platné dva týždne od vydania alebo do vyčerpania zásob. U objednávok k neskoršiemu dátumu a / alebo opakovaných objednávok nemožno požadovať predtým uvádzané ceny


4. Dodanie tovaru

Tovar, ktorý je voľný na sklade, je po potvrdení objednávky zarezervovaný a pripravený do 1-5 pracovných dní na odoslanie kupujúcemu alebo na vyzdvihnutie v predajných centrách predávajúceho. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je uvedený dodací termín. V prípade, že nie je dodací termín v okamihu potvrdenia objednávky známy, má sa za to, že tovar bude dodaný najneskôr do 4 týždňov.

Dodací termín uvádzaný v ponuke alebo v kúpnej zmluve je len orientačný a predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté z dôvodu meškania dodania oproti predpokladanej dobe dodania.

Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, keď kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak tak neurobí, zvolí predávajúci spôsob dopravy sám. Tovar je podľa svojho charakteru možno dodať prepravnou balíkovou alebo paletovú službou na adresu kupujúceho alebo je možné tovar vyzdvihnúť osobne či prostredníctvom prepravcu v predajných centrách predávajúceho. Aktuálne ceny za prepravu tovaru a doby dodania prepravcom prepravnou balíkovou alebo paletovou službou sú uvedené v sekcii O nákupe / „Doprava“ na webových stránkach predávajúceho.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je zjavne poškodené, alebo je poškodený prepravný obal takým spôsobom, že vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, keď je na obale vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Pokiaľ bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu tovaru vplyv na jeho obsah, je kupujúcim povinný s prepravcom pri dodaní tovaru spísať protokol o poškodení zásielky, alebo túto vadu vhodným spôsobom zdokumentovať. V prípade, že kupujúci po doručení tovaru a jeho vybalení zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť spôsobené dopravou treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 hodín predávajúcemu, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe a vybavení reklamácie u prepravcu.

Pokiaľ kupujúci neprevezme predmet kúpy včas a ak výslovne alebo mlčky odmietne prevziať predmet kúpy aj po stanovení primeranej dodatočnej lehoty, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody. To isté platí pre oneskorenú úhradu dohodnutej konečnej sumy.

Vlastnícke právo k obalom prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy a s ním aj všetky povinnosti vyplývajúce sa zákona o obaloch. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia a prípadné poškodenie tovaru alebo nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou uplatniť u predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru.

Pokiaľ je tovar na žiadosť kupujúceho odoslaný dopravcom, je dodanie tovaru uskutočnené odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Pri osobnom vyzdvihnutí je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v mieste predaja u predávajúceho. To isté platí aj pre vyzdvihnutie tovaru zmluvným prepravcom kupujúceho v predajných centrách predávajúceho. Kupujúci v tomto prípade oznámi predávajúcemu identifikačné údaje prepravcu.

Nebezpečenstvo škody na tovare a s tým súvisiaca všetka zodpovednosť voči tretím osobám prechádza na kupujúceho v čase dodania.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo okamihom dodania tovaru, a to tým okamihom, ktorý nastane neskôr. Kým je tovar vo vlastníctve predávajúceho, tento sa môže v dôsledku nesplnenia povinnosti kupujúceho znovu chopiť držby tovaru. Kým vlastníctvo neprejde na kupujúceho, je kupujúci povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje náklady opatrovať, akoby bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijako nakladať ani ho užívať alebo doň zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa predávajúci z akéhokoľvek dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru.


5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu za dodávaný tovar je možné, podľa voľby kupujúceho, zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru v predajnom centre predávajúceho, na dobierku alebo platobnou kartou (môže sa líšiť podľa krajín) pri zaslaní tovaru prepravcom, alebo bezhotovostným prevodom vopred na základe zálohovej (proforma) faktúry, ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu na základe žiadosti kupujúceho. Iné spôsoby platobných podmienok je možné dohodnúť individuálne a to iba písomnou formou. Aktuálne možnosti spôsobov platby a prípadné poplatky sú uvedené sekcii O nákupe / „Platba“ na webových stránkach predávajúceho.

Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená až pripísaním celej kúpnej ceny (popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet predávajúceho.

Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby stanovenej Národnou bankou zvýšenej o 8 percentuálnych bodov.

Ak nebudú včas uhradené čiastkové pohľadávky, alebo pokiaľ bude na majetok kupujúceho podaný návrh na začatie konkurzného konania, je predávajúci oprávnený s okamžitou účinnosťou vyhlásiť za splatné všetky doteraz nezaplatené pohľadávky. Pokiaľ kupujúci dlhuje úhradu niekoľkých faktúr alebo čiastkových pohľadávok, môže predávajúci stanoviť, že bude splátka najskôr započítaná na starší dlh.

Za každú zaslanú upomienku môže byť účtovaný administratívny poplatok 6,40 € bez DPH. V prípade riešenia záväzku právnou cestou bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 384,60 € bez DPH.

Ak kupujúci objedná tovar, ktorý je vyrobený podľa priania kupujúceho, neštandardné množstvo (líši sa u každého produktu s ohľadom na jeho povahu), tovar, ktorý predávajúci nedrží skladom, môže predávajúci kupujúceho požiadať o úhradu zálohy vo vopred dohodnutej výške aj napriek tomu, že kupujúcemu internetový obchod predávajúceho umožnil úhradu na dobierku. Kupujúci má v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je kupujúcim zaplatená záloha na kúpnu cenu tovaru dodávaného na zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade z dôvodu na strane predávajúceho.

V prípade omeškania prislúcha predávajúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov na vymáhanie dlžnej sumy voči kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený viazať vrátenie kúpnej ceny na schválenie daňového dobropisu kupujúcim.


6. Zodpovednosť za vady a záruka

Pre kupujúceho poskytuje predávajúci zákonnú zodpovednosť za vady v dĺžke 6 mesiacov odo dňa vystavenia predajného dokladu, v jednozmennej prevádzke. Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady poskytuje predávajúci kupujúcemu dobrovoľnú dodatočnú záruku v dĺžke ďalších 18 mesiacov. Celkom teda 24 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. Podmienky tejto záruky sú uvedené v Záručných podmienkach.

Kupujúci je povinný bezodkladne prehliadnuť a skontrolovať tovar a bez zbytočného odkladu písomne a konkrétne reklamovať prípadné vady predávajúcemu a prestať tovar užívať. Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci uspokojí v prípade vád nároky kupujúceho podľa vlastnej voľby, a to vykonaním opravy, výmeny tovaru (alebo jeho defektné časti) alebo znížením ceny. Akýkoľvek tovar vrátený predávajúcemu, ktoré nemožno opraviť, prechádza do vlastníctva predávajúceho. Nároky na náhradu škody sú vylúčené.

Na odstránenie vád je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu; v opačnom prípade zanikajú nároky z chýb akéhokoľvek druhu. Ak sa počas lehoty na odstránenie vád, určenej primerane na všetky okolnosti, nepodarí poskytnúť nápravu plnenia, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať zníženie kúpnej ceny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide len o nepatrné vady.

Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny alebo vrátenia tovaru nesie kupujúci. Výslovne sa dojednáva, že pre prípad vád veci kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru ku a od predávajúceho. Predávajúci nie je zodpovedný aj za ušlý zisk kupujúceho, ako ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.

Kupujúci je povinný prísne dodržiavať návody na obsluhu dodávané spolu s tovarom. V prípade nedodržania návodu na obsluhu nevzniká zodpovednosť predávajúceho. Dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy, ktorý je predávajúci povinný zabezpečiť, vyplývajú výhradne zo zmluvných dojednaní s kupujúcim nie z vychvaľovania predmetu kúpy, reklamy, prospektov a pod. Kupujúci nedostane záruky v právnom zmysle. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z vád je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré predávajúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za prácu technikov predávajúceho vo výške zodpovedajúcej odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov predávajúceho.


7. Nárok predávajúceho na náhradu za užívanie

Pokiaľ kupujúci vráti vec kvôli odstúpeniu alebo neplneniu, je predávajúci oprávnený za doterajšie užívanie veci požadovať úhradu za užívanie, ako aj náklady na navrátenie do predošlého stavu. Pre výpočet nároku na náhradu za užívanie sa zohľadní optický a technický stav vráteného predmetu kúpy. Úhrada za užívanie činí najmenej 30 % kúpnej ceny netto, ako aj ďalšie poplatky za používanie vo výške 4 % z celkovej úhrady za každý začatý kalendárny mesiac.


8. Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov predávajúceho voči kupujúcemu je okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti vylúčená. Výslovne sa dojednáva, že pre prípad vzniku škody v dôsledku konania predávajúceho na strane predávajúceho nevzniká žiadna zodpovednosť za škodu, kým cena predmetu plnenia nie je úplne uhradená. Ak zodpovednosť vznikne, je navyše obmedzená výškou ceny predmetu plnenia zmluvy


9. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar vrátane všetkých súvisiacich pohľadávok predávajúceho vo vlastníctve predávajúceho.

V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny postúpi kupujúci svoje pohľadávky za dlžníkom predávajúcemu vo výške svojich záväzkov voči predávajúcemu. Kupujúci je povinný predávajúcemu písomne potvrdiť postúpenie pohľadávok.

V prípade zásahov tretích osôb, najmä pri zablokovaní predmetu kúpy, je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu a tretiu osobu zároveň upozorniť na výhradu vlastníctva predávajúceho. Kupujúci hradí všetky náklady, ktoré musia byť vynaložené na zrušenie zásahu a na opätovné opatrenia predmetu kúpy. Pre kupujúceho platí, že kým trvá výhrada vlastníctva, sú predaj, zastavenie, prevod vlastníctva, prenájom, alebo iné prenechanie predmetu kúpy obmedzujúce zabezpečenie predávajúceho prípustné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho. Pre kupujúceho platí, že v prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci oprávnený držať a používať tovar.


10. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, ďalej v prípade, že predávajúci po potvrdení objednávky dodatočne zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať vady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

Bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci uviedol nesprávne údaje o svojej bonite, zastaví svoje platby alebo čiastkové platby, je proti nemu podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo sa hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nemožno od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby bol zmluvou viazaný.

Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s kupujúcim, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, kedy toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie s úhradou kúpnej ceny alebo v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, pokiaľ mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho.

Ak je tovar dodávaný v obale, ktorý je kupujúcim zničený a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia nemožno už predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenie tovaru, kedy výška znehodnotenia je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktoré je možno tovar predať ako použitý.

Právo na odstúpenie neexistuje u dodávok tovaru, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie kupujúceho, alebo ktoré na základe ich vlastností nie je možné zaslať späť.


11. Príslušný súd a rozhodné právo

Zmluvné strany dojednávajú výlučnú právomoc českých súdov. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi českým právnym poriadkom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva proti pohľadávke predávajúceho. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia českými právnymi predpismi. Užitie Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa vylučuje.

Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.


12. Sťažnosti a záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy predaj@igm.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho v primeranej dobe. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom, t. j. údaje uvedené v objednávke, môže spracovávať pre marketingové a obchodné účely a za týmto ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistenie marketingových akcií, toto všetko pri rešpektovaní platných predpisov, najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas kupujúceho môže byť kedykoľvek odvolaný. Podrobnosti týkajúce sa tejto problematiky sú uvedené na webovej stránke predávajúceho.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a v jazykových mutáciách internetového obchodu. Všetky preklady do cudzích jazykov sú iba orientačné a v prípade nesúladu medzi českým znením a prekladom má prednosť znenie v českom jazyku okrem výšky a meny administratívnych poplatkov.


13. Ochranné známky, patenty a duševné vlastníctvo

Kupujúci výslovne uznáva a berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmluvy a jej následnou realizáciou nezískava (nevznikajú mu) žiadne práva k akémukoľvek patentu, ochrannej známke, obchodnému menu (firme), logu ani akémukoľvek inému predmetu duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré predávajúci vlastní alebo užíva, alebo ktoré sa vzťahujú na tovar, ktorý je predmetom kúpy.

Predávajúci si vyhradzuje všetky práva na všetko duševné vlastníctvo, vrátane textov, obrázkov, ilustrácií, ochranných známok, grafiky a zariadenia na jeho webových stránkach a v katalógoch a všetky korešpondencie, ktoré od predávajúceho kupujúci obdrží. Tie sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami a sú vo vlastníctve predávajúceho alebo jeho dodávateľov.

Akákoľvek korešpondencia medzi predávajúcim a kupujúcim je osobná a dôverná a musí sa s ňou takto nakladať. To znamená, že nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu uverejnená ani distribuovaná v plnom rozsahu, čiastočne alebo v súhrnnej podobe.

Kupujúci sa zaväzuje nečiniť alebo nedovoliť, aby bolo konané čokoľvek, čo by mohlo byť akýmkoľvek spôsobom na ujmu dobrej povesti predávajúceho alebo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na práva, platnosť alebo hodnotu predmetov duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré predávajúci vlastní alebo užíva, alebo ktoré sa vzťahujú k tovaru, ktorý je predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy


14. Ostatné

Zmeny a doplnky týchto Obchodných podmienok musia mať k svojej účinnosti písomnú formu. Od požiadavky písomnej formy možno upustiť taktiež iba písomne.

Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti vrátane tých, ktoré vyplývajú z týchto obchodných podmienok, na autorizovaného zmluvného predajcu a vyviazať sa tak zo svojich povinností. V súvislosti s týmto prevodom sa mení aj miesto plnenia na sídlo zmluvného predajcu. Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti okamžite informovaný.

Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení nespôsobuje neúčinnosť či neplatnosť ostatných ustanovení. Kupujúci výslovne prehlasuje, že sa dôkladne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a záručnými podmienkami, a že im rozumie.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 16. 1. 2019 a v plnom rozsahu rušia obchodné podmienky predchádzajúce

Aktuálne obchodné podmienky pre podmikateľov si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.