Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť IGM nástroje a stroje s.r.o. so sídlom v Tuchoměřiciach, Ke Kopanině 560, PSČ 252 67, IČO: 25114724 (ďalej len „IGM“), prevádzkovateľ internetového obchodu www.igm.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej len „údaje“) sú považované za dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venuje náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Spoločnost IGM nástroje a stroje s.r.o. je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov.


1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme tieto osobné údaje:

Ak u nás nakupujete, alebo odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie.
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy. Zakúpené produkty, zákaznícky segment, množstvo poskytnutých služieb.
 • Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi IGM a zákazníkom.
 • Kamerové záznamy zo zákazníckych centier a priestorov IGM.
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou IGM.
 • Demografické údaje. Údaje o pohlaví, veku, krajine a uprednostňovanom jazyku.

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

 • Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
  • Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom e-shopu, e-mailu, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
  • Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o sledovanie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
  • Zákaznická podpora. Pre zaistenie zákazníckeho servisu a pre odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
  • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame za účelom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme Vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky, alebo reklamácie, či k nej od Vás získali ďalšie informácie, alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú k zachovaniu aktívneho stavu Vášho účtu.
  • Zlepšovanie služieb. Údaje používame k neustálemu zlepšovaniu našich služieb a systémov, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň za účelom vykonávať informované rozhodnutia pomocou súhrnných analýz a business intelligence, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb pre úspech v hospodárskej súťaži.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať tiež z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, prevencii, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 • Kamerové záznamy. IGM umiestňuje do svojich predajní a priestorov kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením.
 • Marketingové ponuky.
  • Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenie)
   • Zasielame Vám obchodné oznámenie ohľadom obdobných produktov, aké ste si kúpili.
   • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Pre odhlásenie z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis.
   • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme ďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, až pri ich opätovnom zaregistrovaní alebo ak si to výslovne vyžiadate.
  • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o Vás v priebehu času získali z kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vašim prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch).
  • Ak nie ste našim zákazníkom, spracovávame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu.
  • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou IGM.
  • V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou IGM, a to pre účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok IGM a pre účely internetovej reklamy spoločnosti IGM. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám, či inak sprostredkované len v prípade, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • a) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb za účelom spracovania platieb a bankám na základe Vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 • b) prepravcom za účelom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií, vrátane odstúpenia od zmluvy
 • c) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám, zapojeným do spracovania údajov
 • d) tretím stranám, napr. právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzatvorenia akejkoľvek zmluvy s Vami
 • e) verejným orgánom (napr. polícii)
 • f) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

Ak tretie strany použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca žiadnu zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.


2.   Zabezpečenie osobných údajov a doba uchovávania

2.1.  Zabezpečenie osobných údajov

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zneužitiu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu, či rozširovaniu.
 • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 • Prístup do Vášho zákazníckeho účtu je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neposkytovali tretím osobám a po skončení Vašej činnosti v zákazníckom účte si vždy zatvorili okno svojho webového prehliadače, hlavne vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. IGM nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, jedine že by túto situáciu IGM priamo spôsobila.

2.2.  Doba uchovávania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • Po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, tj. po dobu objednávky a záručnej doby.
 • 1 rok od skončenia záručnej doby z dôvodu riešenia potencionálnych sporov.
 • Po dobu, po ktorú je IGM povinné ako správca uschovávať údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou IGM sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.
 • Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka, alebo do jeho odvolania.
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný po dobu 5 rokov, alebo do jeho odvolania.
 • Kamerové záznamy z predajní a priestorov spoločnosti IGM sú uschovávane maximálne po dobu 7 dní odo dňa nasnímania kamerového záznamu.
 • Komunikácie 2 roky.

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, alebo je dána právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


3.   Práva subjektov údajov

 • Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 • V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať nápravu vzniknutého stavu, ale hlavne môžete požadovať opravu, doplnenie, likvidáciu, či blokovanie osobných údajov.
 • Máte tiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané, alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré IGM potrebuje k splneniu zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky), či k ochrane svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde tiež v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel, alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4.   Webové stránky (e-shop)

4.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naše ponuky boli pre vás relevantné, zaujímavé a uživateľsky prívetivé. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, telefóne, či inom zariadení, a ktoré sú používané vo Vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť TU. Súbory cookies využívame napr. pre:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
 • zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vášho pohybu po stránkach a využitia funkcií,
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov sa Vás však nedá identifikovať.

4.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookies používané na našich stránkach sa dajú rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ sú zmazané ihneď po ukončení návštevy našich stránok. Dlhodobé tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie, alebo až kým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí na nastavení samotných cookies a nastavení Vášho prehliadača).

Cookies sa dajú rozdeliť tiež podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú,
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu,
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

4.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies sa dajú pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť, alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach, alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie

Účinný nástroj pre správu súborov cookies je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

4.4.  Odkazy

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú užitočné informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované inými spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty, alebo služby obsiahnuté alebo prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.


5.   Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom Zásad ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na adrese, či zákazníckej linke uvedenej nižšie.

IGM nástroje a stroje s.r.o.
Ke Kopanině 560
Tuchoměřice, Praha-západ
PSČ 252 67
Česká republika

Zákaznícky servis:
tel. 220 839 030
e-mail: predaj@igm.sk


6.   Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25. 5. 2018.